Marcel Zitman - interview

Moderator: yuti

Marcel Zitman - interview

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Wo Jul 02, 2008 11:32 am

Vraaggesprek met Dr. Marcel Zitman, 01/07/2008, onder meer over 'Het Huis van Horus' en Assioet.

Welke studie deed u en waar?
Marcel Zitman:
Egyptologie, Universiteit Leiden.

Hoe kwam u erbij om Egyptologie te studeren of wanneer besefte u dat dit uw roeping was?
Marcel Zitman:
Vanaf mijn 8e jaar las ik zo ongeveer alles over archeologie en geschiedenis wat ik in handen kon krijgen. Van Zuid-Amerika, China, Egypte en Griekenland, tot en met de opgravingen tijdens de aanleg van de metro in Amsterdam. Het oude Egypte had daarbij altijd al een sterke aantrekkingskracht, maar mijn oorspronkelijke doel was een studie Nederlandse Archeologie, of Psychologie. De introductiedag Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam werkte ontnuchterend. De ruimte met archeologen die door microscopen enthousiast zaden uit een Amsterdamse beerput bekeken, staat nog in mijn geheugen. Verdwenen was mijn romantische beeld van het ontdekken door opgraven, iets wat ik sinds mijn 10e jaar zelf al als hobby deed. Na een reeks avondcursussen hiërogliefenschrift in Utrecht wist ik het zeker. Ik heb mijn toenmalige baan opgezegd en ben Egyptologie gaan studeren in Leiden.

Afbeelding

U bent voorzitter van Het Huis van Horus.
Zie de website http://www.huisvanhorus.nl
Wat was de aanzet voor het oprichten en is er een welbepaalde taakverdeling?
Marcel Zitman:
Er was eigenlijk niet één specifieke, bepaalde aanzet – eerder een combinatie van factoren die op een bepaald moment samenkomen. Ons concept zoals het nu – na één jaar – staat (d.w.z. cursussen door jonge egyptologen, lezingen, reizen, tijdschrift, non-profit beginsel), ontstond als denkbeeld in zijn totaliteit in een paar seconden op een vroege ochtend, begin maart 2007. Natuurlijk is dat denkbeeld niet uniek. Het is zeker deels geïnspireerd op anderen die ons in deze richting voorgingen. Maar ook gedreven door de drang om kennis over het oude Egypte te verspreiden, een combinatie te maken van ‘het academische’ en het ‘niet-academische’, en de wens om structuren in de Nederlandse Egyptologie en andere studies van het Oude Nabije Oosten te vernieuwen.

Wel bevat onze organisatie een aantal belangrijke uitgangspunten die ons in het Nederlandse ‘buiten universitaire’ cursuslandschap onderscheiden: kansen bieden aan jonge egyptologen om iets met hun kennis te doen voor anderen, ons collectief, ons non-profit beginsel, de brede combinatie van ons aanbod, het doneren van winst uit onze activiteiten aan egyptologische projecten (in 2007: Bersheh-project, K.U Leuven o.l.v. Harco Willems), en de bereidheid om met iedereen samen te werken die daarvoor openstaat. Ik kan met recht zeggen dat wij niet voor eigen financieel gewin de passie voor een oude cultuur ‘preken’. Wij zijn daadwerkelijk actief voor geïnteresseerden en werken tegelijk op non-profit basis voor de Egyptologie.

Een toevallige ontmoeting met Jan in een museum in het Gooi op 10 maart 2007 deed de rest. Jan heeft vele dingen ingebracht die mij verder helpen, en omgekeerd. Zonder elkaars weder-zijdse inbreng was dit nooit tot stand gekomen. Gaandeweg heb ik mogen ervaren dat Jan mij op een aantal punten prima aanvult en het juiste tegenwicht biedt. Bovendien weet Jan ongelofelijk veel van het oude Egypte en van het huidige Egypte.

Een ‘afgebakende’ taakverdeling is er niet, behalve dat Jan de financiële kant en de reizen behartigt, terwijl ik meer gericht ben op initiëren, organiseren en coördineren van activiteiten. Dit alles in onderling overleg, waarbij wij elkaar (gelukkig) ook veel ruimte geven voor eigen initiatieven. Laat ik hier vooral ook de andere leden van onze organisatie noemen, studenten en ‘amateur-egyptologen’. Zij zetten zich belangeloos in, vanuit liefde voor het oude Egypte, en hebben onze Stichting al hele mooie dingen gebracht.

Het Huis van Horus heeft een welgevulde agenda … lezingen, cursussen, reizen,… en binnenkort het eerste nummer van het tijdschrift Ta-Mery. Loopt alles naar wens?
Marcel Zitman:
Wij hopen met onze cursussen, lezingen, reizen en blad de vele belangstellenden en cursisten iets te vertellen over het oude Egypte waar ze plezier aan beleven, met andere ogen tegen een onderwerp gaan aankijken, en verder geïnspireerd raken. Als ik zie hoe bijvoorbeeld Joost Golverdingen (één van onze docenten), in zijn cursus over de Amarna Brieven zijn passie, kennis en eigen onderzoek kan overbrengen op de deelnemers - of hoe Maryse Menninga haar introductiecursus hiërogliefen opzet - ja, dan ben ik blij. Het loopt naar wens.

Als ik terugkijk op de periode vanaf september 2007 (het feitelijke begin), dan denk ik dat wij – zeker als beginnende Stichting – een aardige start hebben gemaakt (6 cursussen, 12 lezingen en 3 reizen). Het was en is soms intensief en zoeken. Stap voor stap ontwikkelt de Stichting zich steeds verder; ook voor ons een leerproces. Ik hoop dat wij deze lijn kunnen voortzetten, om de interesse voor het oude Egypte met allerlei activiteiten te stimuleren en te verdiepen, en om onze uitgangspunten verder vorm te geven.

Afbeelding

Waarover handelde(n) uw eindwerk(en) van uw studie/promotie Egyptologie? Is dit (of zijn deze) beschikbaar voor het grote publiek?
Marcel Zitman:
Mijn PhD behandelt de ontwikkeling van de funeraire cultuur van de stad Assioet, vanaf het einde van het Oude Rijk tot aan het einde van het Middenrijk. Naast de studie van de ruimtelijke ontwikkeling van de necropolis van Assioet en de chronologische, typologische en sociologische ordening van de beschikbare grafinventarissen, worden deze aspecten ook gebruikt om de geschiedenis van Assioet in deze periode te onderzoeken en te belichten. De studie is gebaseerd op zeer veel materiaal dat tot op heden ongepubliceerd is, onder meer uit de opgravingen van D.G. Hogarth en anderen uit de eerste decennia van de vorige eeuw.

Titel: The Necropolis of Assiut – A Case Study of Local Egyptian Funerary Culture from the Old Kingdom to the end of the Middle Kingdom (Peeters, Leuven; OLA 180, 650 pag).

Publicatie: het boek is gereed voor publicatie en verschijnt in het najaar/winter van 2008.

Weet men waar de oude stad Assioet zich bevond? De Griekse naam voor de stad is Lycopolis, duidt dit mede op een constante bewoning van Assioet van het Oude Rijk tot op heden?
Marcel Zitman:
Naar de oude stad Assioet zijn naar mijn weten geen stelselmatige opgravingen verricht. Wel hebben uitgravingen in de huidige stad resten van o.a. een tempel uit het Nieuwe Rijk aan het licht gebracht. Satelliet opnamen in combinatie met de projectie van hoogtelijnen, suggereren in het centrum van het huidige Assioet een markante, ruw cirkelvormige verhoging in het terrein, mogelijk locatie van een tempel of een deel van het oude Assioet (eigen experimentje, ongepubliceerd).

Op 25/11/08 geeft Monika Zöller van de Gutenberg Universität te Mainz een lezing in Leiden voor Het Huis van Horus. ‘Spectaculaire vondsten die onze visie op deze periode grondig zullen wijzigen’, schrijft u in de aankondiging van deze voordracht. Kunt u hierover iets vertellen?
Marcel Zitman:
Opgravingen in Egypte ontdekken veel. Maar er zijn maar weinig ontdekkingen die ons beeld van de historie substantieel veranderen. De ontdekkingen van het Duits/Egyptische team te Assioet vallen in de laatste categorie, zeker wat betreft het graf van de gouwvorst It-ib-iqr.

De huidige geschiedschrijving van de Eerste Tussenperiode en de burgeroorlogen tussen de Herakleopolitaanse en Thebaanse dynastieën berust primair op de inscripties uit de tomben van Chety I, It-ib en Chety II uit Assioet, stadsbestuurders en gouwvorsten in deze periode. In de huidige benadering is Chety II de laatste gouwvorst uit Assioet, die aan het einde van de Eerste Tussenperiode door de Thebanen onder leiding van koning Montoehotep II wordt verslagen. In de opvolgende tijd tot aan het einde van de 11e dynastie ondergaat Assioet in de bestaande visies een duidelijke (culturele) neergang, en heeft de stad ook geen bestuurder – dit alles als vermeend gevolg van de militaire nederlaag, die tevens de hernieuwde vereniging van Egypte onder Thebaanse heerschappij en het begin van het Middenrijk inluidde.

Tijdens mijn onderzoek in archieven en museumkelders stuitte ik tot mijn grote verbazing op vooralsnog onbekend/ongepubliceerd materiaal waarmee het bestaan van maar liefst 8 andere, onbekende (‘nieuwe’) stadsbestuurders en gouwvorsten uit Assioet kan worden aangetoond, en deels ook de plek van hun tombe in de Assioet necropolis. Een aantal daarvan is met hoge zekerheid in de Eerste Tussenperiode te plaatsen, zodat de historie van de Eerste Tussen-periode reeds op dit punt aanpassing verlangt. Daarnaast constateert mijn onderzoek in het funeraire materiaal uit Assioet vanaf de late 11e dynastie juist een bijzonder hoge creativiteit, waarbij de lijkkistdecoratie te Assioet ver voorloopt op ontwikkelingen elders in Egypte. Ook is aantoonbaar sprake van een levendige artistieke uitwisseling met het Thebaanse, de (vermeende) overwinnaars van de burgeroorlog met Assioet en de Herakleopolitanen. In een aantal gevallen lijkt zelfs sprake te zijn van directe samenwerking tussen artiesten uit Assioet en Zuidelijk-Egypte in het decoreren van lijkkisten. Dergelijk bewijs lijkt eerder tegen een gewelddadig einde van de Eerste Tussenperiode te pleiten.

De recente vondsten van het Duits/Egyptische team te Assioet omvatten o.a. de intacte en volledig gedecoreerde tombe van de ‘nieuwe’ gouwvorst It-ib-iqr, te dateren aan het einde van de Eerste Tussenperiode. De aard van de tombe decoratie lijkt te wijzen op een datering direct na Chety II, zodat deze waarschijnlijk niet de laatste gouwvorst van Assioet was tijdens de Eerste Tussenperiode. De tombe van It-ib-iqr werpt daarmee een heel ander licht op het einde van de Eerste Tussenperiode, de positie van Chety II en zijn tombe inscripties over de burgeroorlog met de Thebanen, en mogelijk ook op het begin van het Middenrijk, in de tijd van Montoehotep II. Ook bevat de tombe van It-ib-iqr bezoekers graffiti uit het Nieuwe Rijk, die citaten geven van bekende literaire teksten uit het Middenrijk – een zeldzame vondst.

Ik ben dus heel blij dat prof. dr. Kahl en prof. dr. Verhoeven-van Elsbergen (Mainz) hun toestemming hebben verleend om Monika Zöller over deze ontdekking te laten vertellen.

Welke artikels of werken hebt u gepubliceerd of gaat u publiceren?
Marcel Zitman:
Mijn PhD over de Necropolis van Assioet (650 pag.) zal najaar/winter 2008 verschijnen bij Peeters (OLA reeks no. 180). De publicatie van een bondig Nederlandstalig lesboek over het Nieuwegyptisch (ca. 80 pag.), is eveneens in voorbereiding.

Voor ons tijdschrift Ta-Mery schrijf ik momenteel een artikel over de mythologie rond het oog van Horus en de maan. Zoals waarschijnlijk bekend, in de mythologische strijd tussen Horus en Seth wordt het oog van Horus beschadigd, waarna de god Thot het oog van Horus geneest. Mythologisch wordt dit proces wel verbonden met de maanfasen, waarin het genezen oog van Horus (wedjat), geassocieerd wordt met volle maan. De afbeelding van het wedjat-oog bestaat uit verschillende delen die ‘breuken’ voorstellen: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Deze breuken bevatten een klein wiskundig raadseltje, waarvan de betekenis tot op heden onduidelijk is. Het artikel biedt een oplossing, waarbij mythologie, iconografie, tempelritueel, kalender en astronomie integraal worden besproken.

Welke periode(s) of onderwerp(en) genieten uw voorkeur of bent u het meest mee bezig?
Marcel Zitman:
In de huidige opzet van het universitaire veld groeit men eigenlijk ‘als vanzelf’ in een bepaald ‘specialisme’ – vanuit onderzoek en/of door een docentpositie. Het ligt deels ook in de aard van het universitaire om dergelijke ‘specialismen’ te stimuleren en te vragen.

Mijn richtingen zijn van oudsher: Oude Rijk – Eerste Tussenperiode – Middenrijk – Literatuurgeschiedenis – Funeraire Religie – Middelegyptisch – Oudegyptisch.

Voordeel van onze Stichting is, dat de creatieve vrijheid ook voor mij de vensters openzet om met andere perioden en andere aspecten van het oude Egypte bezig te zijn. Recentelijk is dat de predynastieke periode en staatswording, een fascinerend tijdvak met interessante vondsten en bijzondere vraagstukken.

Heeft u ooit aan opgravingen in Egypte deelgenomen? Waar was dit? Wat was voor u hiervan het hoogtepunt?
Marcel Zitman:
Nee. Tijdens mijn studieperiode werkte ik 5 avonden per week om in mijn levensonderhoud te voorzien. Tot op zekere hoogte beperkt zo een baan helaas ook mogelijkheden en mobiliteit. Verzameling van materiaal voor mijn promotieonderzoek speelde zich vooral af in de magazijnen en catacomben van musea (o.a. British Museum, Louvre, Caïro). Eigenlijk is dat een soort heropgraving van de opgraving zelf; het compileren van oude archeologische rapporten en ongepubliceerde artefacten, met alle beperkingen die daar bij horen. Net zo spannend – namelijk een hernieuwde ontdekking van oude, deels onbekende of vergeten ontdekkingen.

Waar zou u graag (nog) eens opgravingen willen leiden of verrichten in Egypte en waarom?
Marcel Zitman:

Assioet lijkt het vanzelfsprekende antwoord. Deze site wordt momenteel zeer vakkundig in kaart gebracht door de Duits/Egyptische missie van Mainz en Sohag. Ik zou hoe dan ook mijn aandacht richten op een site die buiten het ‘bekende’ veld van opgravingen ligt. Dus zeker niet Saqqara of Thebe. Hoe waardevol ook, teveel archeologisch werk wordt in Egypte op een te beperkt aantal plaatsen geconcentreerd – een werkwijze die ons beeld van de Egyptische cultuur mede vervormt. Een site als Meïr lijkt mij een interessante optie. Sinds lange tijd niet meer systematisch archeologisch onderzocht…Als alternatief zou ik wel weer eens in wat kelders van musea willen dwalen. Er ligt nog teveel moois ongepubliceerd te sluimeren.

Is er iets op het gebied van de Egyptologie dat u graag zou zien gebeuren of anders zou zien evolueren dan nu het geval is? Musea, tijdschriften, opgravingen, onderwijs, media,…
Marcel Zitman:

--- Opgravingen – Zie mijn antwoord op de vorige vraag.
--- Musea – De magazijnen bevatten nog ontelbare ongepubliceerde stukken. Vaak lijken tijd en geld aan Musea te ontbreken hier onderzoek en aandacht op te richten. Aan de andere kant zijn er vele getalenteerde en gepassioneerde jonge egyptologen die afstu-deren zonder professioneel toekomstperspectief. Musea benutten in mijn beleving dit potentieel onvoldoende. Wat ‘training on the spot’, en ik kan mij niet voorstellen dat jong talent in de vrije tijd niet in Musea aan ongepubliceerd materiaal wil werken.
--- Onderwijs – Recentelijk worden Egyptologie en andere ‘kleine’ studies van het Oude Nabije Oosten opnieuw bedreigd door bezuinigingen. De toekenning van financieel budget op basis van een minimum aantal studenten, studiesnelheid en productiviteit (lees: ‘oplevering van afgestudeerden’), is inmiddels tot bestuurlijke norm verheven. Met de introductie van het Bachelor/Master model zijn daar de begrippen verbreding, schaalvergroting en samenvoeging nog bijgekomen. Een (nadere) integratie van een aantal studies van het Oude Nabije Oosten is zinvol, waar het de blik verruimt op de interculturele verbanden en interacties. Het risico ligt echter in te grote verruiming en te weinig ruimte voor het eigen vakgebied. Dit laatste tast uiteindelijk de kwaliteit van het onderzoek aan, de tweede pijler van de universiteit. De beoogde verbreding draagt het risico in zich van een nieuwe generatie onderzoekers die ‘een beetje kennis heeft van alles’, en dus ‘weinig weet van veel’. Voor hoogwaardig en innovatief onderzoek biedt dit naar mijn mening geen stevige basis. Ik hoop dat men de juiste balans weet te vinden.

Heeft u nog tijd voor andere zaken?
Marcel Zitman:
De werkzaamheden voor onze Stichting verricht ik naast mijn fulltime baan als consultant. De passie en creativiteit die ik daarin kwijt kan – samen met anderen – is voor mij eigenlijk al belangrijke ontspanning. Daarnaast heb ik gelukkig af en toe nog tijd voor andere zaken: het afstruinen van rommelmarkten en veilinghuizen op zoek naar Art Deco en mooie boeken, genieten van een wandeling in stad of natuur, simpelweg zitten en kijken naar mensen, naar het leven, of luisteren naar een goed stuk muziek. Dat zijn dingen die mij rust brengen.

Hartelijke dank voor dit boeiende gesprek en heel veel succes met Het Huis van Horus!
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Sa-Tjaoe » Ma Jul 07, 2008 9:52 pm

Zoals altijd: klasse, Philippe.
Kan niet wachten om wat meer te weten te komen over Het Huis. :wink:
Gebruikers-avatar
Sa-Tjaoe
 
Berichten: 294
Geregistreerd: Za Dec 02, 2006 4:53 pm
Woonplaats: Brugge

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Wo Jul 09, 2008 6:14 pm

Bedankt voor de vriendelijke opmerking, Sa-Tjaoe, maar de verdienste ligt helemaal bij Dr. Zitman.

Bij onze ontmoeting in Leiden heb ik vastgesteld dat Marcel Zitman naast een ongetwijfeld zeer veelzijdig en erudiet man, ook een zeer gedreven persoon is. De enthousiaste manier waarop hij met het Het Huis van Horus bezig is, werkt gewoon aanstekelijk.

Een zeer interessant gesprek gehad als afsluiter van een prachtige dag in het RMO, waarbij ik het oprechte genoegen had verschillende forumleden - sommigen voor het eerst - te ontmoeten. (Niet allemaal op de foto.)

Afbeelding
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Het Huis van Horus » Do Jul 10, 2008 9:49 pm

Philip Arrhidaeus schreef:Bedankt voor de vriendelijke opmerking, Sa-Tjaoe, maar de verdienste ligt helemaal bij Dr. Zitman.

Bij onze ontmoeting in Leiden heb ik vastgesteld dat Marcel Zitman naast een ongetwijfeld zeer veelzijdig en erudiet man, ook een zeer gedreven persoon is. De enthousiaste manier waarop hij met het Het Huis van Horus bezig is, werkt gewoon aanstekelijk.

Een zeer interessant gesprek gehad als afsluiter van een prachtige dag in het RMO, waarbij ik het oprechte genoegen had verschillende forumleden - sommigen voor het eerst - te ontmoeten. (Niet allemaal op de foto.)

Afbeelding


Marcel schrijft - Beste Sa-Tjaoe, Philip en anderen - Het was ontzettend leuk om jullie nu eens in het echt te ontmoeten en een prima avond ook.
Vatbaar voor een herhaling, nu in het Vlaamse. Wel, Philip, echt fijn om de site administrator van dit mooie forum en interviewer in levende lijve te zien en te spreken. Jammer dat je op dat verrassingsmoment nou net achter de camera staat. Uw geschreven complimenten en mooie woorden doen mij verschieten :oops:

Marcel
Het Huis van Horus
 
Berichten: 39
Geregistreerd: Zo Jun 24, 2007 12:22 pm
Woonplaats: Leiden

Berichtdoor william » Vr Jul 11, 2008 10:49 pm

mag ik ook hierbij mijn bewondering uiten voor Dr. Zitman voor zijn inzet en zijn gedrevenheid zoals Philip terecht opmerkte.

Het was inderdaad een aangename avond na een boeiende dag in het RMO in Leiden, het gespek aan tafel was een perfecte afsluiter van deze dag en indien de gelegenheid zich voordoet, welkom in onze Vlaamse contreien.

william :)

(Philip tracht natuurlijk altijd uit beeld te blijven, waarom eigenlijk Philip? We zullen daar best eens verandering in brengen! :lol: )
william
 
Berichten: 268
Geregistreerd: Wo Okt 17, 2007 4:32 pm
Woonplaats: Lochristi

Berichtdoor Philip Arrhidaeus » Zo Jul 13, 2008 3:03 pm

William schreef:
... waarom eigenlijk Philip?
Dit is een ernstig forum, William.

We zullen daar best eens verandering in brengen!
Er bestaat nog zoiets als het recht van de site administrator om foto's te verwijderen of in onvermijdelijke gevallen PhotoShop te gebruiken.

:joking:
Ben in vakantiestemming, dat begrijp je ... met een 'Amstel beer' voor mijn neus.
Gebruikers-avatar
Philip Arrhidaeus
Site Admin
 
Berichten: 6393
Geregistreerd: Do Mrt 23, 2006 3:16 pm
Woonplaats: Vlaanderen

Berichtdoor Anneke » Di Jul 15, 2008 3:07 pm

Philip Arrhidaeus schreef:Een zeer interessant gesprek gehad als afsluiter van een prachtige dag in het RMO, waarbij ik het oprechte genoegen had verschillende forumleden - sommigen voor het eerst - te ontmoeten. (Niet allemaal op de foto.)


Ja, zonder meer een zeer geslaagde dag. Het RMO was zeer interessant, en het etentje daarna maakte de dag helemaal af :D

Ik vond het ontzettend leuk om de mensen achter the namen te ontmoeten.

Jullie hebben inderdaad geluk om in de lage landen een man als Marcel te hebben. Zijn energie en creativiteit zijn bewonderenswaardig.
Gebruikers-avatar
Anneke
 
Berichten: 825
Geregistreerd: Za Mrt 25, 2006 3:25 pm
Woonplaats: St. Louis, V.S.

Berichtdoor Het Huis van Horus » Di Jul 15, 2008 6:06 pm

Anneke schreef:
Philip Arrhidaeus schreef:Een zeer interessant gesprek gehad als afsluiter van een prachtige dag in het RMO, waarbij ik het oprechte genoegen had verschillende forumleden - sommigen voor het eerst - te ontmoeten. (Niet allemaal op de foto.)


Ja, zonder meer een zeer geslaagde dag. Het RMO was zeer interessant, en het etentje daarna maakte de dag helemaal af :D

Ik vond het ontzettend leuk om de mensen achter the namen te ontmoeten.

Jullie hebben inderdaad geluk om in de lage landen een man als Marcel te hebben. Zijn energie en creativiteit zijn bewonderenswaardig.


Marcel schrijft: Beste An, je hebt de Verenigde Staten dus weer bereikt!
Het genoegen is wederzijds en dank voor je prachtige woorden.....Maar:
Wij zijn een groep. Steun ons met woorden, middelen en daden, zodat wij kunnen doen wat gedaan moet worden.
Het Huis van Horus
 
Berichten: 39
Geregistreerd: Zo Jun 24, 2007 12:22 pm
Woonplaats: Leiden

Berichtdoor Het Huis van Horus » Do Jul 24, 2008 6:36 am

Anneke schreef:
Philip Arrhidaeus schreef:Een zeer interessant gesprek gehad als afsluiter van een prachtige dag in het RMO, waarbij ik het oprechte genoegen had verschillende forumleden - sommigen voor het eerst - te ontmoeten. (Niet allemaal op de foto.)


Ja, zonder meer een zeer geslaagde dag. Het RMO was zeer interessant, en het etentje daarna maakte de dag helemaal af :D

Ik vond het ontzettend leuk om de mensen achter the namen te ontmoeten.

Jullie hebben inderdaad geluk om in de lage landen een man als Marcel te hebben. Zijn energie en creativiteit zijn bewonderenswaardig.


Marcel Zitman schrijft: Meerdere mensen hebben al geprobeerd zich aan te melden als donateur van ons nieuwe Egyptologische tijdschrift en onze nieuwe organisatie - waarvoor onze dank.

Vanuit Vlaanderen heeft u hiervoor naast ons bankrekeningnummer ook de IBAN en BIC codes van de rekening nodig. Deze kunt u vinden op onze website.

Klik op de volgende link voor het donateurschap ad E 35,-- per kalenderjaar (ingaand 01-07 of 01-01) en wat u daarvoor ontvangt:
http://www.huisvanhorus.nl/Pages/AssociationPage.aspx?page=magazine

Klik op de volgende link voor onze bankrekening gegevens:
http://www.huisvanhorus.nl/StandardForm.aspx?page=organisatie
Het Huis van Horus
 
Berichten: 39
Geregistreerd: Zo Jun 24, 2007 12:22 pm
Woonplaats: Leiden


Terug naar Egyptologen en archeologen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

cron